top of page

התאלמנות בגיל מבוגר

מאת: אלון גלילי

נהוג להגדיר את גיל 65 כגיל שבו אדם נעשה ל"קשיש" וזאת משום שזהו הגיל המקובל של פרישה לגמלאות. אך מכיוון שתוחלת החיים הממוצעת עלתה ועולה בעולם המערבי בצורה דרמטית, יש החולקים על הגדרה זו וטוענים שהזקנה היא הגיל שקרוב לסוף תוחלת החיים של האדם.

ההזדקנות מתבטאת בסדרה הדרגתית ומתמדת של שינויים: שינויים ביולוגיים, חברתיים, פסיכולוגיים וכלכליים. אחת התופעות שהן כמעט בלתי נמנעות בזקנה היא ההתאלמנות.

התאלמנות נחשבת לאירוע טראומתי עבור בן הזוג אשר נותר בחיים. היא משפיעה על תחומים נרחבים בחייו של האלמן ופוגעת לרוב באיכות חייו, הן מבחינה גופנית (עישון מוגבר, ירידה בתיאבון וחוסר בפעילות גופנית) והן מבחינה נפשית (סימפטומים דכאוניים ותופעות חרדה). לעומת השכול, שהוא מצב נתון, זמני ואובייקטיבי שבו אדם חווה אובדן של מישהו משמעותי, התאלמנות היא מצב מתמשך, אשר נמשך זמן רב, ולעיתים מלווה את האלמן עד יום מותו.

ישנם היבטים שונים המתלווים להתאלמנות בגיל מבוגר. היבטים אלו כוללים את ההיבט הכלכלי, ההיבט המשפחתי וההיבט הפסיכולוגי:

מבחינה כלכלית, מצבם הסוציו-אקונומי של האלמנים נפגע בעקבות מות בן הזוג, בעיקר בקרב האלמנות זאת מכיוון שההכנסה של גברים אלמנים בדרך כלל גבוהה יותר מאשר ההכנסה של אלמנות.

בהיבט המשפחתי, אלמנים גברים נוטים יותר להתחתן מחדש מאשר אלמנות, ואחת הסיבות היא שמבחינה דמוגראפית ישנם יותר אלמנות מאשר אלמנים גברים. כאשר האלמנה מתחתנת מחדש, היא משיגה במקרים רבים ביטחון כלכלי רב יותר, אך היא מרגישה לחץ מצד החברה עקב המעשה שנחשב לא "הולם" לנשים מבוגרות.

 בהיבט הפסיכולוגי, נראה כי ההתאלמנות עלולה להתלוות בתופעות פסיכיאטריות ואף באחוזי תמותה גבוהים יותר. במקרים רבים, האלמנים יסבלו מדיכאון ומחרדה ויתקשו לתפקד ביומיום. דיכאון בקרב אלמנים גברים, נפוץ הרבה יותר מאשר אצל אלמנות. הסבר אפשרי לכך הוא שהתמיכה החברתית בקרב אלמנים גברים נמוכה יותר, ולכך הם נשארים יותר בבית ממה שהיו רגילים לפני תקופת ההתאלמנות.

יחד עם זאת, החיים אינם מסתיימים עם פטירתו של בן הזוג. כדי להפחית את הסימפטומים הדיכאוניים, האלמנים יכולים לקבל תמיכה חברתית ורוחנית מהדת, לפעול במוסדות התנדבותיים למען הזולת או להגביר את המחויבות שלהם למוסדות התנדבותיים שבהם התנדבו לפני שהתאלמנו. מעבר לכך, בהתאלמנות יש גם הזדמנויות לצמיחה מחודשת: לאחר מות בן הזוג אלמנים רבים מציגים ביטחון עצמי גבוה יותר ואמונה מחודשת בעצמם. בקרב אלמנות מבוגרות עולה הביטחון העצמי בניהול העניינים הפיננסיים, ואילו בקרב אלמנים גברים עולה הביטחון העצמי בנושאים של ניהול משק הבית.

לסיכום, בהתאלמנות יש גורמי סיכון שיש לשים אליהם את הדעת אך יש לה גם צדדים אחרים, יש לזכור שעם מותו של בן הזוג, החיים אינם נגמרים ותמיד יהיו הזדמנויות לצמיחה מחודשת. 

bottom of page