top of page
the-english-alphabet-pronunciation-exerc
alphabet-amharic4rastafari-lg.jpg
korean.jpg
62918676-sanskrit-alphabet-numbers.jpg
phoenician.jpg

שפה שנייה

Second language

Второй язык

עברית ואנגלית מאת: דניאל פלדמן 

תרגום לרוסית: אירנה טוקר

עריכה: טלי טרגר, חנה רסטל

ילדים רבים בעירנו - כמו גם בארצנו ובכל העולם - מדברים בשתי שפות (ולפעמים יותר). כמדינת מהגרים, ישראל היא קרקע פורה לדו-לשוניות.

הורים רבים המבקשים לשמר את שפת אמם, או אשר מתקשים לבטא עצמם היטב בעברית, מדברים בבית בשפת המקור שלהם. אלא עד יחסית לאחרונה, ההמלצה להורים מהסוג הזה הייתה לוותר על שפת האם לטובת שפת הרוב, על מנת להפחית את הבלבול עבור הילדים. בדרך זו ילדים רבים גדלו מבלי לשלוט דיו בשפת הוריהם וסביהם, ולפעמים לא הכירו אותה כלל – וכן לא נחשפו בבית לאוצר מילים מורכב ומגוון.

 

אולם בעשורים האחרונים הגישה השתנתה, והתפתחה ההבנה שדו-לשוניות דווקא מעשירה את הילדים קוגניטיבית ואף בתחומים אחרים. תובנות בתחום רכישת שפות, יחד עם מודעות תרבותית גבוהה יותר, הולידו את המסקנה שילדים צריכים להיות חשופים בשנות ההתפתחות המוקדמות לשפה עשירה, בין אם בשפת אמם או בשפת הרוב. בדרך זו, המח שלהם לומד לזהות מבני שפה מורכבים ומתפתח בהתאם.

 

לעתים מתעוררים קשיים בשפת האם, בשפת הרוב או בשתיהן גם יחד. במקרים כאלה מומלץ לפנות לקלינאי/ת תקשורת, אשר מומחיות בכל נושא הרכישה, השימוש והמעבר בין השפות. אם אתם מתלבטים בנושא וזקוקים להכוונה, ניתן להתייעץ עם פסיכולוג המסגרות החינוכיות, או עם השירות הפסיכולוגי החינוכי בעירייה.

 

בשורה התחתונה - אל תוותרו על שפת האם שלכם; מילותיה הן אוצר, וילדיכם רק ירוויחו מהעושר הכפול.

 

 

Many children in our city – like children all over the country and, indeed, the world – speak two languages (or more). As an immigrant country, Israel is a hive of bilingualism.


Many parents speak in their native language at home, in order to preserve it or due to difficulties expressing themselves adequately in Hebrew. Nevertheless, until quite recently, the recommendation to parents such as these was to limit the use of their mother tongue at home, in order to reduce their child’s confusion. This way, many children grew up lacking mastery in their parents' first language, sometimes not speaking or understanding it at all – and without having been exposed to a complex and varied vocabulary at home.

In recent decades, however, the approach has shifted with a developing understanding that bilingualism actually enriches children cognitively and in other aspects. New insights in language acquisition, along with increased cultural awareness, have led to the conclusion that children should be exposed to rich and fluent language, be it in their mother tongue or the society’s dominant language. This way their brain learns to recognize complex language structures and develops accordingly.

Sometimes difficulties may arise in either language or even in both. In these cases, you should seek out a speech therapist (קלינאית תקשורת), who specializes in all matters related to language acquisition, use and code-switching between languages. If you’re confused, bemused or befuddled, and need some guidance, you’re welcome to consult with the educational framework’s psychologist, or contact us at the Educational Psychological Services (השירות הפסיכולוגי החינוכי).

The bottom line is – Don’t be hasty to relinquish your mother tongue; it is an inheritance with a lifetime of benefits for your children and, eventually, their own.

 

 

 

Многие дети в нашем городе, а также в нашей стране и во всем мире говорят на двух (а иногда и более) языках. Израиль ,страна иммигрантов, является плодородной средой для двуязычия.

Многие родители, которые хотят сохранить свой родной язык или испытывают трудности с высказатся в полной мере на иврите, говорят дома на родном языке. Однако во многих случаях, до относительно недавнего времени, для таких родителей рекомендовалось отказаться от родного языка в пользу языка большинства, чтобы уменьшить путаницу для детей. Таким образом, многие дети растут, не владея достаточно языком своих родителей, бабушек и дедушек, или они вообще не знают его - и не подвергаясь сложному и разнообразному словарному запасу дома.

 

Однако в последние десятилетия рекомендация изменилась, и появилось понимание, что владение вторым языком помогает в развитии умственных и других способностях детей. В связи с достижения в области владения языком, наряду с культурной осведомленностью, напрашивается вывод о том, что в первые годы жизни дети должны слышать богатую речь, будь то на их родном языке или на языке большинства. Таким образом, их мозг учится распознавать сложные языковые структуры и соответственно развивается.

 

Иногда трудности возникают на родном языке, либо на языке большинства, либо с обоими. В таких случаях рекомендуется обратиться к такому специалисту как логопед, который занимается приобретением, произношением, использованием и переходом на другой язык. Если вы затрудняетесь решить проблему и нуждаетесь в руководстве по этой теме, вы можете проконсультироваться с психологом образовательного учреждения или с психологической местной службой (Ширут Психологи).

 

Итог – не сдавайтесь и не оставляйте ваш родной язык! Языковые навыки – клад для ваших детей, они только выиграют от знания второго языка.

russian.png
Japanese_alphabet_Diderot_Encyclopedia_1
chinese.jpg
arabic.png
bottom of page