top of page

שירותי השפ"ח

גני ילדים


​

שירות פסיכולוגי משלים

זקוקים לטיפול? לייעוץ? להדרכת הורים?

מרכז מעו"ף שליד השירות הפסיכולוגי חינוכי, במעלה אדומים, מציע טיפול פסיכולוגי בתשלום. נועד לילדים מגילאי הגן ועד סוף כיתה ו'.

לפרטים– 02-5421332/3

  • סיפוק חוות דעת פסיכולוגיות ומסמכים לועדות השמה על-פי חוק:

        ראיונות, אבחון, תצפיות והערכות לקראת ועדות השמה. הגשת מסמך קביל וחתום לקראת תאריך הועדה. ליווי ופיקוח של מנהלת השירות ומדריכים מטעמה.

  • השתתפות בועדות על-פי חוק: השתתפות בועדות השמה, ועדות שילוב, ועדות זכאות, ועדות החלטה,  ועדות ערר ועוד. זאת לפי תאריכים שנקבעים מראש לכל הועדות. השמת נציגים קבועים בועדות אשר נקבעים על-פי ותק ומומחיות.

  • מענה לפניות במצבי משבר וחירום:

    במצבי חירום ומשבר אישיים, בית-ספריים או קהילתיים יינתן מענה ראשוני בשטח - ההגדרה נקבעת ע"י צל"ח עירוני או בית ספרי וזאת בצמידות לאירועים.

  • מתן שירות פסיכולוגי לבתי ספר יסודיים ולחטיבות ביניים:ייעוץ מערכתי, ליווי צוות חינוכי, אבחון, טיפול בילדים וייעוץ להורים, ליווי של החינוך המיוחד. 1-2 ימים בשבוע בכל בי"ס – לפי גודל המסגרת וצרכיה. בכל מסגרת פסיכולוג קבוע.

  • מתן שירות פסיכולוגי קבוע בגני חובה: ייעוץ מקצועי ומערכתי לגננת ולצוות שלה, אבחון, טיפול וייעוץ להורים. אחת לשבועיים בכל גן. בכל מסגרת פסיכולוג קבוע.

  • ליווי מקצועי למסגרות החינוך המיוחד: ייעוץ מקצועי ומערכתי לצוות החינוכי, ביצוע הערכות פסיכולוגיות וליווי משפחות. על בסיס שבועי. בכל המסגרות מטרום חובה ועד סיום התיכון. 

  • השתתפות במערך מסייע בגני טרום חובה: מתן שירות לגנים במסגרת המערך המסייע העירוני. לפי שיקול דעת מקצועי של צוות המערך המסייע. המערך המסייע כולל צוות בין מקצועי רחב.

טפסים שימושיים

bottom of page